school maps [bannonsawan school]

การเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ตะหนักและเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพราะ “การเรียนรู้นำการศึกษา” โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

 

แผนที่บ้านของนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปีการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้น

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเรียนรู้ออนไลน์ เลือกเข้าตามลิงค์ด้านล่างครับ

>> ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพฐ. – คลิก
>> มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ชมออนไลน์ DLTV – คลิก

เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน DLTV ปีการศึกษา 2563 เลือกเข้าตามลิงค์ด้านล่างครับ

>> ชั้นปฐมวัย อ.1-3 คลิก
>> ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คลิก
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คลิก
Posted on