ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษา

ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19)

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

พวกเราชาวโนนสวรรค์ร่วมกันสู้ภัย Covid-19

 

เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ที่เคารพทุกท่าน

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันยังไม่มีการล๊อคดาวน์จึงยังไม่ต้องขออนุญาติเดินทางเข้า-ออกจังหวัดหนองคาย แต่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้

=>1.หากมีผู้ปกครอง ญาติที่พักอาศัยอยู่กับนักเรียนและนักเรียนที่เดินทางไปในจังหวัดที่สุ่มเสี่ยง (ตามที่รัฐบาลประกาศ) เมื่อเดินทางกลับมาแล้ว ให้แจ้ง ครูประจำชั้น และสาธารณสุขในพื้นที่ได้รับทราบพร้อมทั้งต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน (นักเรียนอยู่ที่บ้าน Learn From Home รอใบงานจากครูประจำชั้นผ่านช่องทางต่าง ๆ )

=>2.เฝ้าระวังสถานการณ์ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

=>3.ปฏิบัติตามคู่มือการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จากสาธารณสุข "สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ กินร้อน ช้อนตัวเอง"

=>4.โรงเรียนงดใช้สนามกีฬาทุกประเภท หลังเวลา 16.30 น.

ความพร้อมของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ มีความตะหนักถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ซึ่งกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ ของโรงเรียนและนักเรียน ดังนั้นเพื่อให้ผู้เรียน และบุคลากรในโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์จึงดำเนินการจัดทำศูนย์ข้อมูล เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

ขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ และท่านสามารถ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้หลายช่องทาง คือ www.nonsawan.ac.th หรือ www.nonsawan.com หรือ www.โนนสวรรค์.com

 

นายอภิศร ทิพเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ E-mail: krooyingyai@nonsawan.ac.th

การเตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียน ที่ร่วมดูแลบุตรหลาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ กินร้อน ช้อนตัวเอง"

ขอบพระคุณครับ

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดรอบใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563 พบข้อมูลดังภาพ

 

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรอบการระบาดรอบที่ 1(เดือน มีนาคม-มิถุนายน 2563) ข้อมูลคลิก

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการเรียนรู้ออนไลน์ เลือกเข้าตามลิงค์ด้านล่างครับ

>> คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ในสถานศึกษา – คลิก
>> ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพฐ. – คลิก
>> มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ชมออนไลน์ DLTV – คลิก

เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน DLTV ปีการศึกษา 2563 เลือกเข้าตามลิงค์ด้านล่างครับ

>> ชั้นปฐมวัย อ.1-3 คลิก
>> ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คลิก
>> ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คลิก

25

ดูผ่านทีวี(on-air)

27

ดูผ่านเว็บไซต์(online

135

เรียนผ่านสื่อของครูผู้สอน

183

จำนวนนักเรียนทั้งหมด